SYGNATURA AKT I Ns 461/17 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 461/17 został złożony protokół wykazu inwentarza po Zofii Staszewskiej zmarłej dnia 21 czerwca 2017r., PESEL 72090802639, ostatnio zamieszkałej w Szczecinku.

POUCZENIE
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt. 1 kpc).
2. Osoby wymienione w art. 637§ 1kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.