SYGNATURA AKT I Ns 570/17 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

Sąd  Rejonowy  w  Szczecinku  ogłasza,  że  w  sprawie  o sygnaturze   akt   I   Ns   570/17   zostało   wydane postanowienie  o  sporządzeniu  spisu  inwentarza  (art. 637§  3  k.p.c.)  po  Radosławie  Gierasimowiczu  zmarłym dnia  2  stycznia  2013r.,  PESEL  83071009435,  ostatnio zamieszkałego w Szczecinku.

POUCZENIE
1. Ze złożonym  wykazem  inwentarza  może  się  zapoznać  każdy,  kto  taką  potrzebę  dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt. 1  kpc).
2.  Osoby wymienione w art.  637§  1kpc mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu  inwentarza, jak również  mogą  uczestniczyć w sporządzaniu  spisu  inwentarza,  w szczególności  zgłaszać  przedmioty należące  do  spadku,  przedmioty  zapisów  windykacyjnych  lub  długi  spadkowe,  które  podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.