OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00010891/71

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2019r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, nr działki 37, ze sposobem korzystania jako tereny mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,0868 ha, położonej: 78-400 Żółtnica, Szkolna 6, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00010891/71] należącej do dłużnika
Mariusza Dymitruka.
Suma oszacowania wynosi 296 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 197 933,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 690,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie 08 10901711 0000 0001 1700 3080 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.