OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00016129/7

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2019r. o godz. 13:00 budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, zabudowaną położoną w Grąbczynie gm. Szczecinek, nr działki 59/1 o łącznej powierzchni 0,5900ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00016129/7] stanowiącej własność dłużnika Jerzego Rzepeckiego.
Suma oszacowania wynosi 391 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 261 200.00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 180,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzone^ w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie 08 10901711 0000 0001 1700 3080 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.