OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00036408/31

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2019r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowo-handlowym i budynkiem niemieszkalnym, działka nr 38/12 o pow. 0,3096 ha, obręb 07 położonej: 78-449 Borne Sulinowo, ul. Zielona 2, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00036408/31] stanowiącej wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników: Alicji Drewniak i Henryka Drewniak.
Suma oszacowania wynosi 1 193 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynos795 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119 320,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie 08 10901711 0000 0001 1700 3080 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.