OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/0000847/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz.13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 68 o powierzchni 1,1100 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym (pow. użytkowa 99,45 m2) i budynkiem garażowym (pow. użytkowa 68,25 m2), oba budynki w trakcie budowy (pozostały do wykonania prace wykończeniowe), położonej w miejscowości Przystawy, gmina Grzmiąca (obręb Przystawy). dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/0000847/1
Suma oszacowania wynosi 185 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 825,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 510,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku 09 12403679 1111 0010 3948 9895 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.