OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KO1I/00021010/8

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KO1I/00021010/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Pietrak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z pokoju, kuchni i przedpokoju o łącznej pow. 23,64 m2, należący do dłużnika Krzysztofa Kierzkowskiego, położony pod adresem: 76-020 Bobolice, ul. Pocztowa 2/3, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00021010/8. Z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu w prawie wieczystego użytkowania (KW10897) do 135/1000 części. Zapis w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Bobolice zatwierdzonym uchwałą RM nr II1/15/98 z 18 grudnia 1998 r. teren oznaczono: 14.M - mieszkalnictwo.
Suma oszacowania wynosi 37.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. I O. Centrum w Koszalinie 41 10202791 0000 7202 0060 3779 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.