OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KOI1/00057376/2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KOI 1/00057376/2


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Pietrak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja udziału do 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. 47,31 m2 , położonego pod adresem: 78-400 Szczecinek, Koszalińska 88a/1, należącego do dłużnika Mariusza Pietrzaka, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00057376/2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 8/1 leży na terenie oznaczonym symbolem 18. MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Suma oszacowania udziału wynosi 54.718,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41,038,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.471,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. I O. Centrum w Koszalinie 41 10202791 0000 7202 0060 3779 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.