Ogłoszenie o naborze Nr A-110-3/18

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko referendarza sądowego

w Sądzie Rejonowym w Szczecinku

Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku ogłasza konkurs, na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku , w wymiarze jednego etatu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2018.769 j.t) w dniu 28 grudnia 2018 r. o godzinie 9:30, w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 42, budynek „A”, III piętro , sala konferencyjna- pokój nr 306.

Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu; w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 42 lub przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 42, 78-400 Szczecinek z dopiskiem na kopercie „Konkurs na referendarza sądowego” w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).