Ogłoszenie o naborze Nr A-110-4/18

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko stażysta

w Sądzie Rejonowym w Szczecinku

Dyrektor Sądu Rejonowego w Szczecinku ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysty ( docelowo: sekretarz sądowy) w drodze konkursu w Sądzie Rejonowym w Szczecinku , ul. Boh. Warszawy 42, Jasna 3, 78-400 Szczecinek.
Liczba wolnych stanowisk pracy - 4 stanowiska ( w pełnym wymiarze czasu pracy).

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w tenninie do dnia 10 grudnia 2018 r. (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu , a w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datęstempla pocztowego ) na adres:


Dyrektor Sądu Rejonowego
w Szczecinku
Ul. Boh. Warszawy 42
78-400 Szczecinek


Z dopiskiem na kopercie: konkurs na staż urzędniczy nr A-110-4//18, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie dokumenty znajdują sie w sekcji "Pliki do pobrania".