Sygn. Akt I Co 1153/18 - Postanowienie

Sygnatura akt I Co 1153/18


Szczecinek, dnia 10 stycznia 2019 r.


POSTANOWIENIE


Sąd Rejonowy w Szczecinku 1 Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący SSR Maciej Foltyniewicz
po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 r. Szczecinku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kredyt Inkaso II NSFIZ w Warszawie przy udziale Pawła Gołowicza
- o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane

POSTANAWIA:
na podstawie art.802 kpc, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Pawła Gołowicza (ostatni adres zamieszkania Czarnobór 11 Szczecinek), ustanowić kuratora w osobie Magdaleny Gołuńskiej (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Myśliwska 6/4) dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko temu dłużnikowi przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Wisłockiego Km 3993/17.