Sygn. Akt I Co 1252/18 - Postanowienie

Sygnatura akt 1 Co 1252/18


POSTANOWIENIE


Szczecinek, dnia 14 stycznia 2019 r.


Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Maciej Foltyniewicz po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2019 r. Szczecinku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Getin Noble Bank S.A. we Wrocławiu przy udziale Radosława Ćwirko
- o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane

POSTANAWIA:
na podstawie art.802 kpc, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Radosława Ćwirko (ostatni adres zamieszkania Barwice ul. Łąkowa 6/2), ustanowić kuratora w osobie Rafała Kusiaka - pracownika 1 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 3) dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko tej dłużniczce przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Wisłockiego Km 2371/18.