Sygn. Akt I Co 1437/15 - Postanowienie

2019-01-25 15:27:38

Sygn.akt I Co 1437/15


POSTANOWIENIE


Dnia 9 stycznia 2019r.


Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydziat I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Maciej Foltyniewicz
po rozpoznaniu sprawy w dniu 9 stycznia 2019r. w Szczecinku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy o nadzór sądu nad egzekucją z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym KM prowadzonym przez komornika, którym jest:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku - Krzysztof Wisłocki.
z wniosku - Idea Geting Leasing S.A. we Wrocławiu
z udziałem - Piotra Łapuszyńskiego
o egzekucję świadczenia pieniężnego
postanawia:
na podstawie art.802 kpc rozszerzyć zakres kurateli ustanowionej dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Piotra Łapuszyńskiego w osobie adw. Tomasza Musiała (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Boh. Warszawy 31-35) także na kolejne postępowanie egzekucyjne prowadzone aktualnie przeciwko temu dłużnikowi przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Wisłockiego pod sygnaturą Km 743/18. 743/18.