Sygn. Akt I Co 975/18 - Postanowienie

 

POSTANOWIENIE


Dnia 30 listopada 2018 r.


Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Maciej Foltyniewicz
po rozpoznaniu sprawy w dniu 30 listopada 2018r. w Szczecinku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Barwice
o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika postanawia

na podstawie art. 802 k.p.c. dla dłużnika Cezarego Pączek ostatnio zamieszkałego w Czaplinku przy ul. Żeromskiego 3/6, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie adwokata Piotra Tomaki - Wacławskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Szczecinku przy ul. Ordona 5 dia potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Wisłockiego Km 6329/16.