Sygn. Akt I Ns 149/18 - Ogłoszenie o wykazie inwentarza

Sygn. Akt I Ns 149/18


Ogłoszenie o wykazie inwentarza


Sąd Rejonowy w Szczecinku informuje, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 149/18 został złożony wykaz inwentarza po Stanisławie Gajdzis zmarłej dnia 18 marca 2017r. w Bornem Sulinowie, PESEL 45071902545, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bomem Sulinowie.
POUCZENIE
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
2. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu lub wierzyciel, który ma pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.