Sygn. Akt I Ns 326/18 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 12 września 2018r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Przemysławie Gołubińskim (PESEL: 78011109531) zmarłym 26 grudnia 2017r. w Parsęcku, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Parsęcku 10A, gmina Szczecinek. Osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.