Sygn. Akt I Ns 351/18 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 15 października 2018r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Macieju Cymermanie zmarłym w dniu 12 listopada 2012r. w Toruniu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Barwicach przy ulicy Pomorskiej 16/3. Osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.