Zarządzenie nr 10/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 13 marca 2020 r.

Szczecinek, dnia 13 marca 2020 roku

Prez. A-0210- 10/2020

ZARZĄDZENIE Nr 10 / 2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku
z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo
w budynkach sądowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczeniem COVID-19.

Na podstawie art. 9a § 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365.t.j.), w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

§1

Do budynku mają wstęp wyłącznie pracownicy Sądu Rejonowego w Szczecinku, Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, służb mundurowych, adwokaci, radcy prawni, aplikanci radcowscy i adwokaccy, osoby wykonujące czynności na podstawie umów z Sądem, jak też osoby wezwane łub zawiadomione o terminie posiedzeń które nie zostały odwołane.

§2

Prawo przeglądania akt w sprawach o których mowa w §2 zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku Nr A-0210-8/20 z dnia 12 marca 2020 r. mają w wypadkach niecierpiących zwłoki prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, służb mundurowych, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy i adwokaccy, jak też osoby wezwane lub zawiadomione o terminie posiedzeń które nie zostały odwołane.

§3

Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk wszystkich osób wchodzących do budynku.

§4

Wprowadza się kontrolę osób wchodzących do budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku poprzez pomiar temperatury ciała. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników ochrony Sądu, którzy zobligowani są do odmowy wstępu do budynku osób, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała na poziomie 37,5° C i więcej.

§5

Zaleca się wszystkim sędziom orzekającym w Sądzie Rejonowym w Szczecinku, asystentom sędziów, kuratorom zawodowym wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych, ewentualnie rozważenie skorzystania z urlopu bieżącego.

§6

Zobowiązuje się Przewodniczących Wydziałów do ustalenia haromonogramów dyżurów i zastępstw sędziów i pracowników.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i obowiązuje do odwołania, nadto podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Szczecinku

Mariusz Kołodziej

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 10/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 13 marca 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
Publikacja informacji