Zarządzenie nr 11/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 13 marca 2020 r.

Szczecinek, dnia 13 marca 2020 roku

Prez.A 0210-11/20

ZARZĄDZENIE Nr 11/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku
z dnia 13 marca 2020 roku

Na podstawie art. 167 ust. 1 pkt 4 oraz art. 175 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, jako organ sprawujący nadzór administracyjny nad komornikami, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli zarządzam co następuje:

§ 1. Zalecam i upoważniam Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku do:
1) czasowego ograniczenia dostępu do siedzib Kancelarii Komorników Sądowych wyłącznie do pracowników oraz czasowego ograniczenia lub wyłączenia osób wezwanych lub zawiadomionych (stron lub uczestników postępowań egzekucyjnych),
2) czasowego wtrzymania bezpośredniego przyjmowania interesantów w Kancelariach Komorników Sądowych z ograniczeniem do kontaktu telefonicznego, e-mailowego,
3) czasowego ograniczenia podejmowania czynności przez Komorników Sądowych i innych pracowników Kancelarii Komorniczych poza siedzibami Kancelarii do spraw niecierpiących zwłoki,
- do odwołania,
4) odwołania licytacji komorniczych przewidzianych do dnia 1 kwietnia 2020 roku
§ 2. Zobowiązuje Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku do:
1) przekazywania Prezesowi Sądu Rejonowego w Szczecinku codziennego raportu do godz. 15.00
dotyczącego informacji o przypadkach zagrożeń lub sytuacji nadzwyczajnych związanych z wirusem SARS-CoV-2,
2) przekazanie do wiadomości Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku informacji przesłanej do
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku o konieczności kwarantanny pracowników Kancelarii,
§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania

Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Szczecinku

Mariusz Kołodziej

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 11/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 13 marca 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
Publikacja informacji