Zarządzenie nr 20/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 14 maja 2020 r.

Szczecinek, dnia 14 maja 2020 r.

Prez. A - 0210 - 20/20


ZARZĄDZENIE NR 20 / 2020 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU
z dnia 14 maja 2020 r.


Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, art. 22 § 1 pkt lb i art. 54 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, art. 15 zzs pkt 6 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu zarządzam, co następuje:

§1

Odwołuje się posiedzenia sądowe w Sądzie Rejonowym w Szczecinku, których terminy zostały wyznaczone w dniach od 15 do 29 maja 2020 roku z wyłączeniem spraw „pilnych’’.

§2

Szczegółowe wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Wydziałów z uwzględnieniem regulacji zawartej w art. 14a ust. 4 i 9 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§3

Lista sygnatur spraw odwołanych o którym mowa w § 1 podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczecinku.

§4

§1 Zarządzenia Nr 16/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 23 marca 2020 r. otrzymuje brzmienie:
Do budynków Sądu Rejonowego w Szczecinku mają wstęp wyłącznie:
1) pracownicy Sądu Rejonowego w Szczecinku,
2) pracownicy Sądu Okręgowego w Koszalinie,
3) pracownicy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
4) osoby wezwane lub zawiadomione o terminie posiedzeń które nie zostały odwołane,
5) osoby wykonujące prace remontowe na rzecz Sądu Rejonowego w Szczecinku posiadające zezwolenie uprawniające do wejścia udzielone przez Dyrektora lub Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku.

§5

Traci moc Zarządzenie nr 18 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zakazu wstępu do budynków Sądu Rejonowego w Szczecinku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu. 

 

Prezes Sądu Rejonowego
w Szczecinku
Andrzej Pisarczyk


Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 20/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 14 maja 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2020-05-14
Publikacja w dniu:
2020-05-14
Opis zmiany:
Publikacja informacji