Zarządzenie Nr A-0210-27/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku

Szczecinek, dnia 23 września 2019 r.


A-0210-27/19

ZARZĄDZENIE Nr A-0210-27/19
Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku
z dnia 23 września 2019 roku
w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów
powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenia typów spraw wraz ze
wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających
czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) w związku z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141) zarządza się co następuje:

§ 1

W Sądzie Rejonowym w Szczecinku udostępnia się dane o sprawie, treści protokołów i pism sądowych za pośrednictwem Portalu Infonnacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej wprowadzonym zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 września 2019 roku Nr A. 021-327/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej.

§2

Wprowadza się wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji przez Sąd Rejonowy w Szczecinku w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wprowadza się wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji przez Sąd Rejonowy w Szczecinku w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4

Uchyla się z dniem 6 listopada 2019 r.:

- Zarządzenie Nr 11/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Szczecinku;

- Zarządzenie Nr 23/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany załącznika „Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Szczecinku”.

§5

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2019 r. i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczecinku oraz Portalu Informacyjnym

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr A-0210-27/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-09-23
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
Publikacja informacji